21.10.2016 – Enetjärn Natur AB

Våtmarksområder ved Kjelle skole

Nedenfor Kjelle skole lå det tidligere en grunn sjø/våtmark. Sjøen ble senket på 1940-tallet og har etter dette blitt benyttet som jordbruksområde. Lierelva renner i dag i et rett løp her. Dette området har mulighet til å reetableres som våtmark. Ved å ta inn vannføringen fra Svenskebekken, som renner inn i Lierelva ved dette området, vil man kunne benytte våtmarken til å fange sedimenter, og hindre tilførsel av næringsstoffer til Bjørkelangen. Vannmengden på området vil variere gjennom året, men det er antatt at det fortsatt vil kunne beites på området, vannet vil ha mulighet for fisk, salamander og våtmarksfugler. Plassen vil også kunne bli en attraktiv plass å besøke for naboer og tilreisende.

 

Vol. 9, Nr. 179, 2014 – Bioforsk

Vurdering av kantsoner langs Lierelva oppstrøms Bjørkelangen

Et prosjekt gjennomført av Bioforsk, med hensikten å øke kunnskapen om betydningen av kantsoner og grasdekte buffersoner for tilførsler av sedimenter og fosfor til vassdrag. I perioden 2012-2014 er det satt ut erosjonspinner for å måle menge erosjon fra kantsoner, gjennomført infiltrasjonstester og utført en spørreundersøkelse blant grunneiere om grasdekte buffersoner. Rapporten viser til ulik bruk av buffersoner hos grunneiere og viser til aktiv erosjon i området.

 

31.10.2014 – Romerike Landbruksrådgiving

Sluttrapport miljøråd Aurskog-Høland 2014

Romerike Landbruksrådgivning har på oppdrag fra Haldenvassdraget vannområde og Aurskog-Høland kommune drevet miljørådgivning i 2014. Det er dannet 24 bekkelag hvor rådgivningen har foregått.