EU-direktivet

Forpliktelser og samhandling

Selv om Norge ikke er med i EU, har vi de samme forpliktelsene til direktivet som EU-landene. Det ble formelt gjort gjeldende ved at EØS-komitéen ga sitt samtykke, etter Stortingsvedtaket i mars i år. Direktivet er innført i norsk rett gjennom Vannforvaltningsforskriften (gjeldende fra 01.01.07)). Arbeidet skal gjennomføres ved at alle involverte jobber sammen, hver og en innenfor sine ansvarsområder – men alle mot det samme målet. Stat, fylkesmenn, sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har alle sine oppgaver og roller. Næringsliv, landbruk, organisasjoner og andre inviteres med i arbeidet med sine kunnskaper og forslag til løsninger. Forskerne skal «skreddersy» verktøyet til våre forhold. Hele prosessen skal være åpen og inkluderende.

Omfattende arbeid

EUs vanndirektiv er banebrytende for europeisk vannforvaltning. Et vesentlig punkt i forvaltningen er at den skal være helhetlig og kunnskapsbasert. Den skal være vassdragsvis, og gå over geografiske og administrative grenser (gjelder også landegrenser) og arbeidet skal være tverrfaglig.

Norge er derfor delt inn forvaltningsmessig i ni vannregioner. Vi tilhører vannregion «Glomma/Indre Oslofjord». Dette er en stor enhet, som omfatter hele 101 kommuner og 8 fylker. Det er vannregionmyndigheten i Østfold som leder prosessen i denne vannregionen. Øverste myndighet i vannregionen er Vannregionutvalget, som består av alle berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter og sektormyndigheter.

Vannregion «Glomma/Indre Oslofjord» er videre delt inn i åtte vannområder. Vi tilhører vannområdet  Haldenvassdraget som består av kommunene Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland.