Haldenvassdraget løper gjennom 4 kommuner i to fylker før det renner ut i Iddefjorden.

Vassdraget består av 90 km med elveløp og 60 km med innsjøer. Det spesielle med dette vassdraget er store ufordringer med vannkvaliteten øverst og at vannet gradvis blir på sin vei mot Iddefjorden.

Vannområdet Haldenvassdraget organiserer vannforvaltningsarbeidet i vassdrag, grunnvann og kystvann som drenerer til Iddefjorden fra Sponvika i fjordmunningen til Bakke i de indre delene av fjorden. De fire kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden deltar sammen med andre myndigheter og interessegrupper.
Utvalget ledes av ordfører Jan A. Mærli i Auskog-Høland kommune.

Haldenvassdraget er et av de store elve‑ og innsjøsystemer i Østfold med en total lengde på 149 km og et samlet nedbørsfelt på 1588 km2. Kildene er ved Dragsjøhanken (268 moh.) sør for Årnes i Nes kommune i Akershus; utløpet er i Iddefjorden ved Halden. Vassdraget grenser mot Sverige i øst og er et typisk lavlandsvassdrag. Skog‑ og åslandskap sammen med utstrakte jordbruksområder på tidligere gammel havbunn (leire) preger nedbørfeltet. Vassdraget karakteriseres ved store, forholdsvis grunne innsjøer (Bjørkelangen, Øgderen, Rødnessjøen, Øymarksjøen, Aremarksjøen, Asperen og Femsjøen) med korte elvestrekninger mellom. Middelvannføringen ved utløpet (Tistedalsfoss) er 23,4 m3/s.

I Akershus ligger nedbørsfeltet hovedsakelig i Aurskog-Høland, mens det i Østfold omfattes av kommunene Marker, Aremark og Halden.

Haldenvassdraget ble regulert med dammer, sluser og kanalisering allerede i 1850-70 med tanke på fløtning, båttransport og møllebruk. De gamle slusesystemene er fremdeles i bruk og benyttes stort sett til turist-båttrafikk. Det er 5 vannkraftanlegg i vassdraget, men det er planer om to til i de nedre delene.

Haldenvassdraget er sterkt eutrofiert, spesielt i de øvre delene. Landbruksrelatert forurensning i form av næringssalter og jordpartikler påvirker vannkvaliteten, sammen med sanitæravløp fra befolkningen. Det er årvisse oppblomstringer av blågrønnalger i Bjørkelangen, og av og til også i nedenforliggende innsjøer. Vannkvaliteten bedres nedover i vassdraget, og Femsjøen benyttes som drikkevannskilde av Halden kommune.

Deler av området er påvirket av langtransportert forurensning og forsuret. Det pågår utstrakt kalking i vassdraget.

Det er vesentlig hvitfisk i vassdraget med ulike karpefisker, abbor og gjedde som dominerende arter. Det er også edelkreps i vassdraget, men den er truet av krepsepest som har opptrådt ved flere anledninger og ført til massedød.

I utløpselva Tista er det reetablert en laksebestand i senere år.

Hele vassdraget er vernet mot kraftutbygging i Verneplan I.

 

Om biologisk mangfold i Haldenvassdraget

Ingvar Spikkeland, biolog ved Kanalmuseet, har på oppdrag fra Vannområdet Haldenvassdraget laget en liten oversikt over det biologiske mangfoldet i sjøer, elver og bekker:

Haldenvassdraget – et vassdrag med et enestående biologisk mangfold

Haldenvassdraget er i hele sin lengde et lavlandsvassdrag, og hele hovedvassdraget ligger under den marine grense, noe som er nokså enestående i Norge. Videre er det et innsjøvassdrag, som i tillegg er kanalisert, noe som bidrar til å gjøre det enda mer spesielt.